Followers

Tuesday, July 30, 2013

21:07:2013 Matthew Ward — 21. juli 2013


Edward Snowden. Virkninger af offentliggørelse af amerikanske regeringsdokumenter, George Zimmerman retssag

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi er glade for at tage fat på spørgsmålene fra mange læsere om to situationer, som også er af interesse for mange andre. Begge involverer USA borgere, og mens det kan synes, at de ikke har nogen forbindelse overhovedet, er disse to meget omtalte spørgsmål ens i forhold til det centrale, og begge er eksempler på store skridt m.h.t. jeres samfunds fremskridt.

Først: Vil Edward Snowdens frigivelse af fortrolige dokumenter føre til større gennemsigtighed af sin regerings aktiviteter eller bare yderligere komplicere spinkle internationale relationer?

Hvis det kan siges, at omdanne jeres verden kræver en primær ingrediens, ville denne ingrediens være sandhed. De energiniveauer, hvori Jorden kredser, baner vejen for, at sandheder kommer frem, men der er ingen specifikke måder, hvorpå det skal ske, fordi der er fleksibilitet i sjælskontrakter.

For at forklare dette forhold, så lad os sige, at du har valgt at tjene en betydelig mængde penge for at afbalancere et liv i desperat fattigdom. Sammen med denne bestemmelse i kontrakten, vælger du faktorer, der bidrager til at nå det, såsom bopælsland, medfødte evner og en tendens til at tænke og handle selvstændigt. Men der er ingen hård og hurtig metode eller kun ét område af bestræbelse, der vil føre til erhvervelse af den livsstil, du vælger.

Uden nogen bevidst erindring om din sjælskontrakt reagerer du blot på ideer, instinkt, intuition, ønsker og samvittighed - din sjæls meddelelser til din bevidsthed, som er afstemt med dit kontraktlige valg - når "passende" muligheder opstår.

Når dette anvendes på personer, I kalder whistle-blowers, er det, hvad Edward Snowden gjorde. Mens han betragtes af nogle som forræder og af andre som helt, diskuterer jeres analytikere hans barndom og ungdom, personlighedstræk og umodenhed, og de spekulerer på hans motiver for at frigive sin regerings fortrolige dokumenter.

De ved ikke og ej heller gør Snowden, at han reagerede på sin sjæls meddelelser, da den "passende" mulighed bød sig. Det er det samme sammenløb af energimæssige faktorer, der motiverede Bradley Manning til at offentliggøre officielle dokumenter og Julian Assange til at etablere Wikileaks. På ingen måde er disse tre de eneste, der har handlet på en følelse af ansvar for "at bringe sandheden frem i lyset" - vi taler kun om personer, der er aktuelle i nyhederne.

Hvad angår de offentliggjorte oplysningers virkning på internationale relationer, har de nævnte personer ingen interesse i at lave et bjerg ud af et muldvarpeskud; de har langt vigtigere indre anliggender at beskæftige sig med. Desuden tilgodeser de herskende vibrationer de ledere, der udglatter forskelle og opnår international enighed.

Hvad angår gennemsigtighed i regeringer, vil dette komme som et krav fra borgerne - ikke kun for at gøre en ende på hemmeligholdelse, men også for at gøre en ende på politisk selvtjeneste, korrupte retssystemer og virksomheders penge, der støtter mange styrende organers politik og lovgivning. Råbet om forandring opleves ikke kun i USA, det er sikkert! Egypterne, brasilianerne og russerne er andre, der også kræver, at deres respektive regeringer tjener deres folks bedste interesser. I enhver nation, hvor gavnlige ændringer er nødvendige, er græsrodsbevægelsernes, nogle med ekstern støtte, mod og vedholdenhed, det, der vil manifestere dette.

Det andet punkt med udbredt interesse er George Zimmermans retssag, der resulterede i frifindelse for manddrab og mord af anden grad i forbindelse med skuddrabet på Trayvon Martin. Mens de fleste mennesker er fokuseret på dommen - retfærdig eller uretfærdig? - spørger mange læsere: Gik de og deres familier med til dette i deres sjælskontrakter?

Ja, men det kræver en forklaring. Trayvon og George og deres familier er som alle andre sjæle, hvad angår valg af karmisk erfaringsdannelse til afbalancering af andre liv. Det vil sige, de gik ind på at opleve drab, død og traumatiske eftervirkninger, og deres kontrakter tilbød en vis grad af fleksibilitet, med hensyn til hvor, hvornår og hvordan det ville ske.

Især i denne unikke tid i universet, opstår der på verdensplan i rigt mål "passende" muligheder, således at ikke kun karmiske valg kan afsluttes, men også dem, der tjener et "større formål". Og således er det med Martin og Zimmerman familierne. Forsvarsadvokater og en nævning hævder, at race ikke var en faktor; ikke desto mindre er den udbredte opfattelse, at racediskrimination eller profilering sandelig er roden til sagen, og mange protesterer over dommen.

Retssagen og dens resultat tvinger den raceintolerance frem i lyset, som længe har været en plet og et problem for menneskeheden og ikke hører hjemme i jeres verden i dag. Uddannelse kan ændre et mentalt syn på race, men det er kun, når hjerter røres dybt, at virkelige forandringer sker i et samfund - dette er grunden til, at Trayvon og George og deres familier accepterede deres respektive roller i denne personlige tragedie.

Den samme form for bitter splittelse forårsaget af raceintolerance er også til stede i religioner, etniske og kulturelle traditioner, samfundsmæssige "kaste" betegnelser, styrende systemer, køn og økonomisk status. Alle disse områder af forskelsbehandling, der har forårsaget umådelige lidelser i årtusinder, vil ophøre.

Personer rundt om i verden reagerer frygtløst på en stærk ansvarsfølelse til at handle ud fra, hvad de på sjæls- og bevidst plan ved, er det rigtige at gøre, og universet tilbyder dem muligheder for at handle i overensstemmelse med kontraktlige valg. De fleste er ikke anerkendt uden for deres kreds af nære forbundsfæller, og selv de få, der er bebudet at virke på internationalt plan, er ikke mere bevidste end den brede befolkning om, at disse personer før fødslen valgte at være dem, de er, og at gøre det, de gør.

En, der er velkendt og meget respekteret, er Malala Yousafzai, den unge pakistanske pige, som, selv efter at være blevet skudt, fordi hun kæmpede for pigers ret til uddannelse, fortsætter sin indsats mod dette mål. Det er ikke kun på grund af kyndig lægehjælp og myriader af bønner, at hun kom sig af et livstruende sår i hovedet. I hendes sjælskontrakt valgte hun at vie sit liv til denne værdifulde tjeneste, der i sidste ende vil gavne piger, der nægtes den samme uddannelse som drenge.

Pave Francis er en anden velkendt og meget respekteret person. Den åndeligt udviklede sjæl, der er inkarneret som Jorge Bergoglio gjorde det på anmodning af det højeste universelle råd, så han senere kunne udfylde den stærkt indflydelsesrige pavelige position. I overensstemmelse med sjælens accept, "banede" universet "vejen" for denne "passende" mulighed. Således blev Bergoglio pave og trods stærk modstand i Vatikanet handler han på, hvad han føler, er hans ansvar, at rette op på de uretfærdigheder, dette organ har udøvet fra dets begyndelse.

Under Jordens opstigning har hun modtaget en astronomisk stor mængde af lys fra andre civilisationer. Men, vores elskede familie, det er det lys, der genereres af alle, der lytter til den indre stemme, der bevæger jeres samfund stadig tættere på en fredelig og harmonisk verden, hvor alle får ligeligt del i Jordens enorme overflod.

Alle lysvæsener i dette univers omfavner I lysarbejdere i betingelsesløs kærlighed og højeste agtelse!
______________________________________
KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books 

Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund

Sunday, July 28, 2013

04:07:2013Matthew Ward — 4. juli 2013

USA`s uafhængighed. Gud. Politik. Tre niveauer af deltagelse. Vurdering af kandidater. Flere virkninger af fremherskende vibrationer. Hukommelsestab, kostfordele. Balance.

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Fra vores udsigtspunkt ser Jorden ud som et hav af stroposkoplys, som folk reagerer på de fremherskende vibrationer. I føler meget mere, hvad der foregår, end I kan se udviklingen.

Det vender vi tilbage til. Men først ønsker vi at give jer et vigtigt glimt af historien, som relaterer til USA's fejring af sin uafhængighed fra England, med traditionel 4. juli parader, patriotiske taler og fyrværkeri.

Den højeste universelle råd havde den hensigt med kolonierne, der kæmpede for uafhængighed fra britisk styre, at de skulle være et udstillingsvindue for sjæles suverænitet. Når først nationen var forenet, skulle den have vist resten af verden, at når folk er frie til at udøve gudgivne rettigheder, kunne de leve fredeligt, kooperativt, kreativt og med fremskridt.

Fortsatte bølger af tidlige bosættere fulgte deres trang til at "være fri". Grundlæggerne af USA handlede på deres guddommeligt inspirerede mission til at danne en nation, der garanterede borgerlige frihedsrettigheder, uanset hvor begrænsede de var i starten, da mange i befolkningen blev udelukket. Det mørke, der var stærkt forskanset på planeten, tillod slaveriet at blomstre og nægtede kvinder retten til at stemme.

Disse udelukkelser betød ikke en bønne for Illuminati, hvis magt til dels sad i Englands kongelige familie. De ville ikke miste kontrollen over den "frie" befolkning eller landets enorme rigdom af naturressourcer. Og de udvidede hurtigt deres europæiske imperium på tværs af Atlanten. Illuminati genvandt kontrollen af USA gennem de øverste ledere i industrier, banker og i regeringen - og senere den indsnigende lov om Federal Reserve Systemet, der på ingen måde er en føderal institution.

Gennem de efterfølgende århundreder, slukkede de det fyrtårn, nationen var beregnet til at være i jeres verden. De fortsatte med at sprede deres netværk af korruption og bedrag, indtil det var globalt. Nu da netværket er ved at miste de resterende dele af dets tidligere magt, kræver I skridt for skridt bevidst den suverænitet, som altid har været jeres, som de guder og gudinder I selv er.

Når vores budskaber omfatter politisk-relateret information, e-mailer læserne deres indsigelser. Dette er en af de mere nådige udtalelser: "Hvis meddelelserne har til hensigt at forberede os åndeligt til opstigningen, som Matthew har sagt, bør han holde sig til det, og holde op med at forsøge at påvirke vores politiske holdninger."

Snarere end at forklare igen, hvorfor vi taler om politiske emner og deres betydning i forbindelse med opstigning - Jordens og jeres samfunds opstigning - har jeg bedt min mor om at kopiere, hvad Gud sagde om dette.

[Følgende, et uddrag fra kapitlet "bliv informeret og handl" i Voices of the Universe. Blev fremsendt 4. oktober 2003.]

Den politik, der styrer alle lande, alle folkeslag, alle økonomier og ressourcer på jeres planet har været medvirkende til at bringe jeres verden til den ødelagte tilstand, den befinder sig i.

I intet land på Jorden er folk frie. I årtusinder har de mørke civilisationer fjernt fra jeres planet påvirket deres villige Jordbrødre og Jordsøstre i lederstillinger, for at bedrage og skræmme resten af befolkningen. Uanset hvem der har nationale lederroller, regerer de efter diktat fra de kræfter, som er ukendte for befolkningen og måske endda for lederne selv.

Indflydelsen fra disse mørke fremmede dukkeførere har resulteret i alle erklæringer om krig og alle beslutninger om økonomier og ressourcer i verden. Deres sekundære mål er at øge kontrollen og rigdommen hos Jordens ledere, hvis grådighed efter magt gør dem ivrige marionetter. Således har I i dag en verden med hidtil uset koncentration af enorme rigdomme, forarmede nationer, forsætlig miljøødelæggelse og korruption, der siver ud af virksomhedernes forbindelser med regeringer.

Dukkeførernes ultimative formål er udslettelsen af jeres planet. Det vil IKKE ske, men gavnlige ændringer for alle kræver en ændring hos jeres verdens ledere. Der kræves stemmer med krav om ledere med åndelig integritet. Den slags tegn skal vises ved eksemplet, ikke kun ved tale. Jeg mener ikke, at der aldrig har været ledere med stærke dyder, eller at I aldrig har hørt stemmer med protester imod uretfærdighed og ulighed. Der har sandelig været disse personer. Mange af disse modige sjæle led eller døde for det, og mange af deres gode gerninger er blevet modarbejdet af efterfølgende generationer, der blindt fulgte egoistiske ledere.

Nu stiger folkets kollektive vilje for at afsløre og opponere imod denne situation. Mens løgne bliver afsløret, fortælles der flere løgne, og de vil også blive afsløret. Tyranniske regimer må og skal ændres. Selv om der er planer for denne fredelige revolution gennem en fælles indsats mellem jeres civilisation og mange af jeres rumfamilie, betyder det ikke, at I - der ønsker en finere, lysere verden - fritages fra ansvar for at hjælpe med at skabe den. I valgte alle at være der, hvor I er på dette tidspunkt, netop så I kunne gøre præcis dette! Faktisk levede nogle af jer som store ledere på Jorden i tidligere liv, og I er tilbage nu for at påtage jer tilsvarende inspirerende og konstruktive roller.

I skal handle på tre niveauer, så I kan opnå hæderligt styrende organer. Det første niveau er åndeligt, og jeg vil fortælle jer, hvad åndelig IKKE er:
- Det er ikke medlem i nogen af jeres mange religioner.
- Det er ikke den selvretfærdighed, der er tydelig i stort overflod.
- Det er ikke at flygte ind i et "bønneliv" med lukkede øjne.
- Det er ikke at tro, at godt eller ondt i virkeligheden ikke eksisterer, for det er kun bedømmelser.
- Det er ikke at acceptere, at alt er i guddommelig orden og vil køre sit løb uden jeres deltagelse.
- Det er ikke at afstå fra at se, hvad der foregår i jeres verden, fordi I har fået at vide det hele alligevel er en illusion.


Jeg siger ikke, at der ikke er nogen sandhed i noget af det her. Jeg siger blot, at åndelighed ikke er et iboende aspekt af nogen af disse.

Det er i jeres hjerter I har det åndelige niveau, hvormed I vil ændre jeres ledere fra at blive styret af mørket til at blive ledere, der fortjener at blive ledere, sande ledere med spirituel integritet. Det er jeres sædvanlige skildring af, hvor kærligheden bor, ikke? Faktisk er følelsen af kærlighed en del af sjælen, men den har stærke fysiske indvirkninger på hjertet, som øjeblikkeligt spredes i hele dig, ved at opløfte dig i ånd, sind og krop.

Kærlighed starter med selvet, med at leve sådan, at det at elske sig selv er lige så naturligt som at trække vejret. Først da kan I give og modtage kærlighed. Kærlighed er smitsom, ubegrænset, allestedsnærværende. Den er det, der ændrer åndens glædesløshed til åndens fylde. Ændrer sygdom til sundhed. Mangel til velstand. Det er fraværet af kærlighed, som forårsager al smerte i jeres verden, og det er ved at udfylde tomrummet med kærlighed, at smerten bliver helbredt. Jeg beder jer ikke om at elske det, der bringer elendighed og afsavn og ondskab! Jeg beder jer blot om at føle kærlighed, så I kan udsende denne energi. Den vil søge vejen ind i tomrummet.

Det andet niveau er mentalt. At tænke dybt for at skelne, hvad der er sandhed og hvad der ikke er, i stedet for blot at godtage, hvad overordnede siger. Det svære er: hvilke oplysninger er sandfærdige og hvilke er ikke? Hvilke kilder kan I have tillid til? I er blevet snydt i æoner af tid af nogle få sjæle i den ene generation efter den anden efter den tredje, hvis hensigt er at bevare kontrollen over jer. Så adgang til sandheden er ikke let. Hvordan kan jeg sige dette, så det ikke er en serie af "ikke" ? Jeg foretrækker altid at være positiv i mine udtalelser, og jeg har allerede kompromitteret det ved min forklaring af, hvad spirituel IKKE er.

Nå, men jeg ved, hvordan I kommer videre. Tænk på, hvad I ønsker i jeres verden. Hvis det er fred og harmoni og samarbejde, skal I fokusere på dette. Hvad vil bringe det til verden? Det vil: respekt og værdighed for alle racer og trosretninger og køn. Hjælp hvor der er brug for hjælp. Ligelig fordeling af Jordens massive rigdomme. Helbredelse af alle sygdomme. Uddannelse. Meningsfyldt arbejde. Komfortable boliger til alle. Ærlighed, venlighed, medfølelse, fairness, harmoni, deling, retfærdighed og tilgivelse.

Tænk på alle de kvaliteter og omstændigheder, og lad jeres hjerte og samvittighed guide jer til de kandidater, I bedst kan identificere jer med. Ordløfter fra valgkampen er værdiløse uden en kandidats hjerte og sjæl i dem. Lad jeres hjerte og sjæl, ikke bare jeres øjne og ører, føre jer til de personer, der udviser den kærlighed og det lys, der er nødvendigt for at opløfte jeres verden.

Det tredje niveau er handling. Hvis I vil have ledere, som I har tillid til og respekterer, arbejd jer hen imod dette mål. Støt offentligt og økonomisk de mennesker, I ønsker til at lede. Men hvis det ikke er muligt, så spred jeres hensigt via kraften af jeres energi hen til de pågældende personer der regerer. Jeg kan ikke understrege stærkt nok, hvor kraftfuld intention er. I kan være sikre på, at de nuværende magthavere vil have deres tilhængere til at arbejde aktivt. For disse mennesker får en afsmittende virkning til gengæld. I der ønsker kærlighed, fred og harmoni vil modtage usammenligneligt større sejre i bytte for den energi, I bruger for at skabe dem.


Tak, mor, og nu skal vi vende tilbage til vores erklæring om, at I mere føler, hvad der sker, end I ser det. Ingen er immune overfor virkningerne af de højeste vibrationer, som kroppene nogensinde har skullet tilpasse sig. Det er alt til gavn for alle, der absorberer lys. Deres celler skifter fra kulstof til krystal struktur, og hvis ubehagelige fysiske, følelsesmæssige eller psykiske fornemmelser skyldes den justering, vil de gå over.

Den mest foruroligende effekt kan være momentan hukommelsestab. Måske kan I ikke huske navnet på en person, I kender godt, eller I glemmer et bestemt ord. Når I går ud af et rum eller sætter jer ind jeres bil, glemmer I, hvor I havde tænkt jer at tage hen og hvorfor. Eller når I befinder jer i supermarkedet, kan I ikke huske, hvad I skulle købe. Hvis I oplever disse eller lignende former for glemsomhed, mine kære, skal I ikke ærgre jer over det!

Mor, vær sød at kopiere, hvad vores ven fra en meget avanceret civilisation sagde om denne hukommelse situation. Læserne sætter måske pris på at høre de samme oplysninger vi ville give, men fra en anden kilde.

(Saminten`s forklaring under en af vores samtaler i 2003, er i kapitlet med dette navn, i "Illuminations for a Ny Era")

I fordømmer tabet af tid, der synes at suse af sted, og et andet tab I beklager er hukommelse. Ingen af disse aspekter af tredje dimensions bevidsthed bliver tabt, kære. "Tid" har aldrig været, som I har udtænkt det, med 24 timer hver dag og 12 måneder på et år og så videre. Det har tjent jer godt, men er ikke længere det, der sker. Jeres tidsstruktur kollapser, alt imens energien bevæger sig med en lettere tæthedshastighed, og jeres perioder af lys og mørke kommer med større hastighed. Så det er mere farten der øges, end tiden der tabes.

Minderne, som mange af jer taler om som "forsvundne", er ikke væk. Med fremskyndelsen af alt i universet, er det naturligt, at cellerne i jeres kroppe reagerer på at blive løftet op i et højere overlevelsesgear. Dette påvirker mest af alt jeres hjernehalvdele - computere, der tænder jeres tankegang og ræsonnementsprocesser - og det er nødvendigt! Lyset, der absorberes af jeres celler, tillader jeres hjerner at udskifte de lag af glemsomhed og programmering, der har nægtet dem fuldt fungerende evne.

Hvis I ikke oplever noget hukommelsestab eller en følelse af spredt tænkning, så sidder I fast i tredje tæthedsgrad, der ikke ret meget længere vil være status for Jordens væsen. Så det er ønskeligt for jer ikke at føle jer helt sikre på kontakten med dagens virkelighed eller miljøets.


Tak, mor. De fremherskende vibrationer ændrer også fysiske behov, så sammen med at udvide jeres bevidsthed og åndelige opmærksomhed, er det af afgørende betydning at give kroppen, hvad den har brug for.

Tilstrækkelig søvn er afgørende. Giv jeres krop den foryngende tid den har brug for for at klare sig godt. Det er også vigtigt at drikke en masse rent vand. Det hjælper med at fjerne de giftstoffer, I optager gennem jeres forurenede miljø og forfalskede fødevarer, og det hjælper til at holde kroppens elektriske systemer i korrekt funktion. Motioner i overensstemmelse med jeres fysiske evner, det hjælper kredsløbs- og respiratoriske systemer til at opføre sig gnidningsløst.

Hvis du ikke er så sulten som du plejer at være, er det godt. Jo mere lys i et organ, jo mindre mad har det brug for. Spis med omtanke. Friske frugter og grøntsager, fødevarer, der indeholder mest lys, vil fremskynde krystallinsk cellevækst og øge energiniveauet. Skær ned på mejeriprodukter. De indeholder ikke den ernæringsmæssige værdi der hævdes, og de tilstopper kredsløbssystemet.

Hvis I ikke er klar til at fjerne kød og fisk fra menuen, så reducer mængden. De fleste fødevare-dyr lever og dør under forfærdelige forhold. Og energien fra deres traumer går over i forbrugerne. Bemærk, at dette kun siges for at oplyse dig, det er på ingen måde hensigten at kritisere ikke-vegetarer!

I modsætning til dit udtryk "sukker høj," sænkes energi niveauet ved fordøjelsen af forarbejdet sukker. Vælg fuldkornsprodukter og brød, og hvis du ikke har nogen allergi over for nødder, mandler og valnødder er de det bedste valg. Det er alt sammen godt, hvis de der kræver chokolade, kaffe og te ingen skadelige virkninger har fra koffeinen, men hvis I har problemer med fordøjelsen, kan koffein være en bidragyder. Rødvin i moderate mængder kan øge blodstrømmen. Dette forslag gælder ikke for personer, der har alkoholproblemer! Og sodavand er ikke godt for nogen!

Det er generelle kost retningslinjer for en typisk sund person, men bundlinjen er at være opmærksom på sin krop, det vil fortælle jer, hvad den har brug for for at fungere optimalt. At velsigne sin mad, bede om den tjener jeres højeste gode, og føle taknemmelighed for de planter og dyr, der skaffede maden, tilføjer lys til det du spiser. Det er ligeså effektivt at sige det inde i jer selv, som højt.

I denne fase af tilpasningen til lysere energi, er humørsvingninger og faser af inerti eller usædvanlig nervøsitet naturligt. Narkotika ordineret for at lindre disse betingelser forværrer dem i stedet. Hvis I tager medicin for andre sundhedsmæssige problemer, tal med jeres læge/rådgiver om at reducere dosis.

Endnu bedre, spørg om midler med naturlige ingredienser kan tilbyde den samme grad af behandling. Spredningen af kemikalier i medicin og manipuleret mad forstyrrer organernes selvhelbredende mekanismer og andre naturlige processer, og det gør det vanskeligt at opretholde balancen. Find ud af om træthed og anden nød kan skyldes en ubalance i hormon niveauet eller kropskemien - hvis ja, lær hvilke naturlige kosttilskud der kan behandle den tilstand.

Vi kan ikke understrege betydningen af balance stærkt nok. Universet er i en konstant balanceakt, og det samme gælder enhver form for liv i det. Men i de lange tidsaldre, hvor mørket indhyllede Jorden, blev planeten og hendes beboere alvorligt berøvet for det lys, der kræves for at opnå balance. Hvis I tænker på balanceakt som en intern vippen, der bestandigt bevæger sig i overensstemmelse med jeres tilstand i krop, sind og ånd, kan I se, at den optimale bevægelse er blidt vuggende.

Meditation er specielt nyttigt for at opretholde eller genvinde denne bevægelse, og der er andre måder end at sidde i stilhed eller lytte til dejlige lyde komponeret specielt til at opnå en afslappende meditativ tilstand. Tilbring tid i naturen, nyd dyrenes selskab, læs digte. Lyt til jeres yndlingsmusik, medmindre det er heavy metal, som splintrer balancen. Lyt til tonerne af klassiske kompositioner, som er de mest effektive til at genoprette balancen. Få alene tid - selv en kort periode kan være genoprettende.

Latter er godt for sjælen og det gælder alt, hvad der vækker følelsen af ro. I fritiden, vælg munter læsning og den samme kvalitet af tv-programmer og film. Tilbring tid med kære venner og familie. Når det ikke er muligt at undgå ubehagelige møder, forestil at lys gennemtrænger situationen, det vil bidrage til at afhjælpe stress. Tak for velsignelserne i jeres liv. Taknemmelighed, ligesom håb og optimisme, er fyldt med lys.

De fremherskende vibrationer intensiverer også de energetiske forskelle, og mange enkeltpersoner føler et stærkt ønske om at lave en større ændring. Se jer måske om efter et andet job, afslut et forhold eller start et nyt. Følg et nyt studium, flyt til et område du kender, men aldrig har besøgt. Vi taler ikke om overilet handling på en impuls, men snarere at mærke en voksende følelse af uopsættelighed til at handle på en idé, der har ligget og luret. Dette er sjælen der taler mere og mere højlydt til bevidstheden: Dette er, hvad du valgte i din sjælskontrakt.

Hvorfor tilbyder vi vejledning, som vi har nævnt, om end kortfattet, i tidligere meddelelser, eller som er tilgængelig i en række jordnære kilder? Vi fortæller jer, vores elskede Jord familie: Pas på jer selv!

Energi strømninger, der vil hvirvle af sted med stigende kraft, er vigtige muligheder for at opsuge lys. Jo sundere I er fysisk, mentalt og følelsesmæssigt, jo mere vil det gavne jer. I valgte denne livstid, så I kan deltage i jeres verdens forvandling og åndelig fornyelse, og sjælsudvikling er formålet med hver livstid. Begge kræver balance i krop, sind og ånd. Ved at lade verdslige anliggender forstyrre jeres egenomsorg eller ignorere jeres sjæls budskaber, skabes ubalance. Det dæmper jeres lys, det lys, der er nødvendigt for at opnå hvad I valgte, og for at udvikle jer.

Kære, elsk jer selv ligeså meget som vi elsker jer, og pas på og vær gode ved jer selv.
______________________________________
KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books 

Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund


Tuesday, July 16, 2013

12:05:2013

Højere perspektiv på Jorden. Vold. Dualitet. CIA. Boston Maraton bombningen. Zionistiske bevægelser. UFO høringer. Klimaforandringer.


Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi ved, det er svært for jer at føle jer opstemte over at Jorden er i fjerde tæthedsgrad, hvor volden stadig har en fast plads i jeres verden, og I spekulerer på, hvor den lovede Gyldne Tidsalder er.

Jorden krydsede grænsen til sin Gyldne Tidsalder, da den kom "på sikker grund" i fjerde tæthedsgrad for næsten seks måneder siden. Men mange af jordens beboere har ikke nået den tæthedsgrad i åndelig og bevidst opmærksomhed. Så det er forståeligt, hvis I føler jer mismodige over, hvad der synes at være et ringe fremskridt i retning af en fredelig verden.

Ja, vi har nævnt disse følelser før, og nu ligesom dengang er det aldrig med kritik. Vi kunne sandelig føle det samme, hvis vi kun så hvad I gør, men vi har den enorme fordel at være i stand til at se Jorden fra vores ekstraordinære udsigtspunkt.

Vi ser de fantastiske forskelle i jeres verden i dag sammenlignet med forholdene i begyndelsen af Jordens opstigning for kun godt 70 år siden. Vi ser gamle energiportaler genåbne og det indstrømmende lys forankret over hele planeten. Vi ser de utallige funklende lys af sjæle der vågner op, mens Jorden fortsat bevæger sig ind i stadigt højere vibrationer, og vi ser alle den Gyldne Tidsalders herligheder fuldbragt. 

I ville ikke blot være opmuntret, men jublende glade, hvis I også kunne se alt dette, og hvor vi ønsker I kunne! Men det kan I ikke, så lad vores viden om, hvad der er hændt, og hvad der sker i dette øjeblik bortvejre enhver modløshed I måtte have, så de lave vibrationer ikke dæmpet jeres lys. Jeres standhaftighed i lyset er så ligeså vigtig nu, som det altid har været for jer - personligt og for jeres samfund. I er selveste vejviserne for de søgende sjæle der nyligt er "vågnet". 

Viser udbredelsen af vold ikke, at mørket stadig fast tag om Jorden? Kort sagt, det er hvad nogle læsere har skrevet til min mor, og deres bekymring deles af andre lysarbejdere. Vi forsikrer jer, at det mørke der indhyllede planeten i årtusinder blev efterladt, da Jorden forlod tredje tæthedsgrad.

For at forklare hvorfor volden stadig findes, selvom planeten er sikkert inde i fjerde tæthedsgrad, går vi lidt tilbage i jeres tidsramme. Jorden passerede på sin opstigningsvej gennem mange energi niveauer, og for nogen tid siden nåede den et niveau, der igangsatte en forøgelse af alle egenskaber og al adfærd. Da modpolerne af dualitet blev intensiveret, steg de handlinger der afspejler det bedste af menneskeheden, og det samme var gældende for de handlinger, der afspejler det værste. Dualiteten er på sit højdepunkt, og alle reagerer på den "forstørrede stemme indeni". Personer med tendenser til vold følger deres øgede trang til at handle voldeligt.

Dog er alt ikke som ser ud. Den Illuminati-kontrollerede fraktion af CIA er stadig aktiv i terrorismen, til tider i forbindelse med det retshåndhævende personale, der uforvarende hjælper snarere end fanger gerningsmændene. Ud over at bruge de få tilbageværende hjerne-kontrollerede personer, som de har programmeret, har fraktionen en liste over "sandsynlige" personer de kan give skylden for deres terroraktiviteter. De fabrikerer et plausibelt fundament af udvalgte fakta om de enkeltpersoner og fodrer medierne med den historie.

Bombningen på Boston Maraton var deres værk. De to brødre der "angiveligt" var bombemændene, passede meget godt til det fraktionen fandt nødvendigt til denne lejlighed. De havde hørt om de unge mænds interesse i at lave simple bombe konstruktioner, og ved at forbinde det med deres "radikale" religiøse overbevisninger samt til den ældre brors måneder i Tjetjenien og Dagestan, skabte de stof til "mistænkte", som offentligheden ville finde troværdigt.

Det er trist for jer og for os, at eventuelle voldelige episoder stadig er en del af livet på Jorden. De er virkelig tragiske for alle dem der oplever tab af elskede personer og personer med alvorlige og vedvarende kvæstelser til følge. Vi ønsker oprigtigt, at de sørgende familier kunne vide, at deres medlemmer blev mødt med "afdøde" familie og kære venner ved indrejsen i Nirvana, hvor livet er fyldt med aktivitet, mangfoldighed og glædesfyldt bevidsthed om, at de hver især er en del af Enheden af Alt.

Trods mainstream mediernes langtrukne dækning af "terrorhandlinger" og andre afskyelige forbrydelser, er frygten ved at forsvinde. På sjælsniveau ved alle, at planeten er hundredfold mindre "forgiftet" end den var for kun et par år siden. Og mens energi strømmen bevægede Jorden ind i stadig høje vibrationer, begyndte denne viden at sive ind i bevidstheden. Mange, der tidligere var dybt påvirket af mediernes skræmmekampagner, er ikke længere modtagelige for dem.

Der er legitim spekulation og også strategisk frygtelige rygter om, hvad Syriens borgerkrig kan føre til. Der vil ikke blive flere "totalt ødelæggende" internationale krige, og forsøg på at bruge atomvåben vil ikke få held med sig. I sidste ende vil frihedskæmperne i Syrien sejre. Og ligesom i andre lande, hvor borgerne fortrængte despotiske herskere, vil også denne nation gå igennem en periode med uro, før den opnår social og lederskabsmæssig stabilitet. 

Israels vedholdende stridbarhed er zionisternes værk - en anden af Illuminatis forskelligartede grupper, som kun tjener deres egne interesser med erobring. I modsætning til hvad de vil have jer til at tro, repræsenterer den zionistiske bevægelse ikke indstillingen hos israelerne eller jøderne fra andre steder i verden. Med tiden vil denne bevægelse, som er ved at miste gunst fra tidligere trofaste allierede, helt miste sin troværdighed og indflydelse.

Det er således, at mange sjæle nægtes juridiske hjælp, sundhedspleje, uddannelse, økonomisk og social lighed. Og uretfærdige love, overvågningsmetoder og andre aktiviteter krænker jeres privatliv og indskrænker friheder. Chemtrails (de tidligere omtalte røgspor på himlen) krydser stadig jeres himmel nogle steder. Anden forurening af jeres luft, vand og jord fortsætter, ligeledes med vanhelligelse af jeres skove og den frygtelige behandling af dyr i havene og på land.

Regeringerne kan ikke meget længere ignorere kravene til betydelige reformer på disse områder og i alle andre skadelige situationer. Positive ændringer opstår pga. folks handlinger, og græsrodsbevægelser i hele jeres verden vokser hurtigt i antal og effektivitet. I vil se, at alle eksisterende eller planlagte love, politikker, restriktioner, produkter og systemer, der har negativ indflydelse på livet på Jorden, vil blive ramt trinvist.

Der er opmuntring hos de personer, der forbinder punkterne af positiv udvikling, rapporteret i selvstændige publikationer, på internetsider og i tv dokumentarer og interviews. Et nyligt tiltag med internationalt anstrøg skete i USA. En gruppe mødtes med repræsentanter for medierne og nogle tidligere medlemmer af Kongressen for at tale om deres personlige observationer og viden, der viser klare beviser for intelligent udenjordisk liv. [Citizen hearing on (UFO) Disclosure at the National Press Club, Washington, DC, starting April 29].

For en halv snes år siden var gruppen på det samme sted, med samme formål. Dette korte møde blev fuldstændig ignoreret af medierne - for ikke at nævne den amerikanske regering. Og selv om de seneste fem dage med formelle høringer ikke skabte overskrifter over hele verden, blev det nævnt i noget pressedækning og det blev lagt på talrige internetsider.

Men den allerstørste betydning for den ugelange begivenhed var, at den fandt sted. Illuminatis indflydelse i USA, deres sidste højborg, er svækket så alvorligt, at de ikke kunne forhindre det. Jeres regeringer kan ikke fortsætte meget længere med at tilsløre vores families tilstedeværelse, men forvent endelig ikke at give hånd til dem der bor hos jer, eller hilse på landings-besætninger næste uge. En officiel erklæring om at andre civilisationer eksisterer - eller måske blot sandsynligheden for at de eksisterer, ville være et forsigtigt første skridt. Og jeres ledere, der har været involveret i at planlægge annoncering af de udenjordiskes eksistens, skændes stadig om, hvornår folk vil være klar til at høre dette?

Disse ledere ved ikke, at det ikke er dem der afgør det. I sin uendeligt større visdom, vil Gud vide, hvornår det er tid til at give et START signal til det højeste universelle råd, og derefter vil nogle af de tusindvis af besætninger, der omgiver planeten, slutte sig til jer. De vil tilføje deres teknologier til dem der er udviklet af jeres videnskabsfolk for mange år siden, men misbrugt af Illuminati. Og når I ikke længere har brug for deres hjælp, vil disse familiemedlemmer vende tilbage til deres hjemlande.

Dette er et passende sted til at fremføre en anden bekymring, der deles af en række lysarbejdere. Nej, den kendsgerning at der ikke har været nogen masselandingerne betyder ikke, at de velvillige i vores universelle familie har forladt jer, og at en civilisation med slaveri nu er på plads! De eneste besætninger i jeres himmel er lyskrigere, og de tjener jer på dybt nødvendige måder.

Teknologier på skibene reducerer forureningen i atmosfæren, der giver krigsvåben funktionsfejl, forebygger massive terror forsøg, leder lys ind i jeres farvande for at hjælpe med at opretholde livet i havet, og sprænger eller fordamper enhvert lille element i rummet der kan skade jorden. Store, stærke civilisationer sender stadig lys langvejs fra til planeten. Udenjordiske væsener tæt ved jer, der har indflydelsesrige stillinger, presser på med reformbestræbelser.

Lad os nævne et andet område, hvor igangværende argumenter er meningsløse. "Global opvarmning" på grund af menneskehedens forsætlige forsømmelse, uvidenhed og benægtelse er helt bestemt reel, men den smeltende polar is, de rekordstore temperatur ekstremer og andre vejr-unormaliteter er Jordens skridt mod at vende tilbage til et moderat klima globalt - den måde det var, da hele planeten var "Edens Have".

Skiløbere og andre koldt-vejrs sportsentusiaster behøver ikke ærgre sig over, at sneklædte bjerge vil forsvinde. Det vil de højst sandsynligt ikke. Majestætiske bjergkæder og fantastiske kløfter dannet af dynamiske omvæltninger og mægtige vande eksisterede ikke, da planeten først blev dannet. Men disse spektakulære aspekter af Jordens naturlige skønhed, som glæder jer, glæder også Jorden. 

Mor, jeg tror læserne vil nyde den del af transmissionen fra den kære sjæl i Nirvana, der vedrører klimaet. Vær sød at Indsætte det, og også hendes senere kort samtale med dig.

[Det følgende er et uddrag af Grace`s oplysninger i Jordens Gyldne Tidsalder - Life Beyond 2012. Hendes del af denne bog er et par korte markeringer af hendes adskillige lange transmissioner, der blev til "Grace" kapitlet i Illuminations til en ny æra. Oplysningerne nedenfor er fra hendes første transmission i 1999.]


Min tjeneste på dette punkt er at studere mekanikken med at fjerne vejr unormaliteter og blødgøre deres virkninger i vores atmosfære. Og jeg mener "vores" - ligesom jeres og vores. Vi er ikke så langt fra jer ved I, og desuden har vi så tætte bånd med jer alle, at vi ikke er adskilt på ret mange måder. Med mht. vores lettere tæthedsgrad og det respektive vejr, der er vi, men det er stadig jeres OG vores atmosfære jeg arbejder på.

Jeg ved det lyder næsten for underligt at tro på, men det er den nemmeste måde for mig at fortælle det på. Det er slet ikke sådan jeg ville beskrive det her, men I har ikke vores ord, så hvordan kan i begynde at vide hvad jeg mener, hvis jeg bruger vores ordforråd? Der er ikke nogen synonymer eller lignende udtryk til denne proces. Det er noget, der ikke kan hjælpe med det samme, men i det lange løb, vil det jeg laver udgøre en god forskel.

Det er ikke sådan, at jeg kan udnytte vindene på Jorden, eller handle som om jeg er en global paraply i disse større storme. Jeg studerer hvordan jeg kan rumme energien, så den kan spredes, i stedet for at samles og derefter eksplodere. Jeg burde have sagt spredt, ment som rutine på en langsom og let måde, i stedet for bare at sidde i et stykke tid og derefter handle, som om det havde fået hele verden på nakken - og derefter: Pas på, nu kommer der endnu en orkan eller tornado!

Det kommer til at tage et stykke tid for at dette kan få nogen effekt. Der stadig meget mere uanset hvilken betegnelse det har: udrensning, renselse, forøgelse af lyset, oplysning af Jordens negative byrder, opstigningsproces. Men det ender alt sammen med det samme: der er stadig masser af geologisk aktivitet med temmelig store skader foran os.

Der er ingen vej ud af dette, forstår I. Energi er energi, og man kan ikke sige, "Væk du der, forsvind." Faktisk arbejder jeg på at komme frem til at kunne være i stand til at håndtere tingene, så hvis regnen er nødvendig, kommer den, kun i passende mængde. Når det er gjort, stopper den indtil den er nødvendig igen. Rytmen, mønstret er indstillet, forstår I.

[Det følgende er en del af Grace`s og min korte samtale i oktober 2011.]

Disse besætninger på jeres himmel er ved at blive rastløse. De har i årevis været klar til at lande og komme i gang med de ting de kan gøre for at hjælpe jer med deres teknologier. I har selv udviklinger der er blevet holdt under låg. Nogle få af jer ved det, og hvad de er i stand til, men bare vent til I ser ET teknologi i handling!

Også jeres vejr og "natur" katastrofer - bare et par ord om det. I ved, at meget af det er i årevis skabt af teknologiske kombinationer kontrolleret af Illuminati. Men det vil hurtigt slutte. Faktisk er det allerede bremset en del. Ingen af disse påstande om fantasifulde fantastiske/ikke fantastiske, fabelagtige, katastrofale omvæltninger der vælter rundt på internettet vil nogensinde ske. Bare hold jer en herlig verden for øje, Jordens Gyldne Tidsalder, og vær ikke bange for store ændringer. De er alle gode.

Grace, hvordan går det med dit "Vejr i fremtiden?"

Vidunderligt! Vi er alle indstillet til det tidspunkt, hvor Jorden har efterladt al sin negativitet, og vi kan handle på hendes valg til et moderat klima overalt. Det vil ikke tage så lang tid som I måske tror at omdanne ørkener til køkkenhaver!

Tak, mor. Nu, kære Jordfamilie, I ved at folk i Nirvana sender mere end strålende kærlighed til jer. De tjener på måder, som i sandsynligvis aldrig kan forestille jer, at nogen fra en åndeverden kunne klare.

Mange lande ærer mødrene på denne dag, og alle jeres lande har særlige dage til ære for personer, der har lavet ekstraordinære bidrag på den ene eller anden måde. Hvilken jubel der vil blive, når I hver dag ærer jer selv og alle andre sjæle i dette univers som Guds familie af guddommelige væsener. 

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund

11:04:2013

North Korea. Pave Frans. Vatikanet. Visualisering. Homoseksualitet.


Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Først vil vi dæmpe eventuelle bekymringer om Nordkoreas missil aktivitet. Den opdragelsen til at forvente den samme beundring og underdanighed, som nordkoreanere gav deres far, Kim Jong Un, er blottet for sund fornuft og endnu mere for en følelse af sikkerhed i hans førerposition. Hans retorik er ikke bluff, men uden at vide hvordan han skal regere sit land, viser han overfor sine landsmænd og verden sin kommando over den militære magt.

Afhængig af andre nationale lederes reaktioner på hans tvivlsomme motiver i at placere missilerne hvor han gør, vil han måske beslutte at affyre en eller flere af dem. Hvis det er tilfældet, vil han blive gjort til skamme over deres manglende evne til funktion, takket være indgriben fra jeres rum families teknologi. Hvis det bliver resultatet, er det uvist hvordan han ville redde ansigt. Så vi siger, at det vil være i alles bedste interesse at erstatte sanktioner med diskussioner.

Mange har bedt os om at kommentere Pave Frans, som er i millioner af menneskers tanker rundt omkring i verden, og vi er glade for at gøre det. Nej, hans ydmyghed er ikke "en forestilling", og han kan ikke være "den katolske kirkes frelser." Han er ikke blevet klonet, og det bliver han heller ikke. Illuminatis kloning center er blevet lukket ned af frivillige fra andre civilisationer, der lever blandt jer.

Ligesom sine kolleger i Vatikanet og nogle enkeltpersoner udenfor, kender Pave Frans til situationer skjult for offentlighedens øjne. Han har den medfødte godhed til at føle sig tvunget til at afslutte det mest ugudelige - det internationale hovedkvarter for satanisme i Vatikanet midte. Mens lyset bliver ved med at intensiveres, vil den afslutning virkelig komme. Men det står stadig uvist, om paven har evnen til at trodse dem der er døde, imod at lade verden vide, at denne djævelske situation nogensinde har eksisteret inden for Vatikanets mure.

Andre oplysninger, de ikke ønsker afsløret, handler om at de har holdt de gamle registre skjult, der viser at korsfæstelsen, opstandelsen og andre dele af Bibelen er fabrikeret, og at andre afsnit af optegnelserne blev strategisk udeladt. De ønsker ikke at verden skal vide, at "Guds regler" blev udtænkt af tidlige kirkeledere for at kontrollere masserne og erhverve personlig rigdom. Og senere blev andre dogmer tilføjet for at tjene den overdådige måde, som beboerne i Vatikanet har levet på. De ønsker også at skjule deres massive formuer i kunstskatte, stjålet under Anden Verdenskrig.

Pave Francis har det moralske mod til at forsøge at videregive disse oplysninger, men igen, i betragtning af den stærke modstand, er det fortsat uvist, om han kan klare at gøre det. Når disse sandheder kommer frem, håber vi inderligt, at de religiøst troende vil have absorberet lys nok til at indse, at kirkers væld af gode gerninger er baseret på spiritualitet, ikke religiøse dogmer.

En læser skrev for nyligt til min mor om noget i vores sidste meddelelse, og hendes kommentarer er sammenfattende: Du sagde, at negative tanker og følelser om en afskyelig situation holder dem i gang. Hvordan er det endda muligt at have nogle positive tanker om dette? Hun skrev om menneskehandel, men vores svar vedrører alle afskyelige situationer i jeres verden.

De mange spørgsmål, vi talte om i vores sidste meddelelse er af kontroversiel karakter. Der er overhovedet ingen uenighed om situationer som menneskehandel, sexslaveri! Selvom sjælskontrakter og karma er involveret, er det forfatterens spørgsmål vi ønsker at løse. 

Tidligere meddelelser har bragt vores anbefaling af at visualisere Jorden i gyldent hvidt lys, fordi det bogstaveligt "bringer lys" til frygtelig forstyrrende forhold, der tidligere var skjult for offentlighedens kendskab. Først når de er eksponeret, kan der træffes foranstaltninger til at afslutte dem og begynde at helbrede de traumer, de har forårsaget.

I kan ikke neglicere jeres viden om foragtelige forhold, og vi ville aldrig foreslå, at I forsøger at begrave den. Det ville i sidste ende påvirke krop, sind og ånd. I stedet opfordrer vi jer til at visualisere Jorden nedsænket i gyldent hvidt lys, så se den langsomt begynde at rotere med glade ansigter der dukker op og udsende følelser af kærlighed. Energien i jeres billede, af kærlige fornemmelser og intention vil gå ud i verden.

Guds system med energi distribution, som man kunne kalde det, forsikrer, at lys- og kærligheds energi fra alle kilder på og udenfor planeten, kan nå de sjæle der har mest brug for det. Dem der er undertrykt og deres undertrykkere. Jeres energi sammen med lys fra utallige andre kilder er det, der vil afslutte alle former for undertrykkelse i jeres samfund.

Nuvel, vi ønsker at komme med en erklæring i en nylig meddelelse: Til sidst vil alle vide, at homoseksualitet er et fremskredent stadium af åndelig vækst, hvor feminine og maskuline energier er mere afbalancerede end i heteroseksuelle personer.

En indviklet situation anført med en sådan korthed kræver en forklaring, især fordi homoseksualitet er et af de splittende spørgsmål der plager jeres verden. Og jeg har bedt min mor om at kopiere den del i en bog, der er relevant. Selv om det også omfatter oplysninger, der relaterer til beboerne i Nirvana, Jordens åndeverden, tror vi I vil finde det hele oplysende.

[Følgende uddrag fra kapitlet "Parforhold" i Mattæus` "Fortæl mig om himlen" blev fremsendt i begyndelsen af 1994.]


Matthew, kan homoseksuelle partnere fortsætte deres foreninger i Nirvana, hvis de ønsker det?

Ja, mor, homoseksualitet bliver ikke forstået på Jorden, og dette er en god anledning til at forklare det. Homoseksualitet er en evolutionær fase i ånden, endnu mere end et aspekt af det fysiske væsen. Det skal hverken fordømmes eller æres mere end nogen anden fysisk eller åndelig fase af udviklingen.

Husk, vi beskæftiger os med kumulative sjæle her, ikke enlige personligheder. Inden for hver kumulativ sjæl er der måske så mange som tusindvis af livstider oplevet som mandlige, kvindelige og androgyne væsener i såvel inkarnerede som diskarnerede kroppe. Men det er det umiddelbare forrige liv, der eftertrykkeligt påvirker en begyndende vækst her.

Hvis livstiden på Jorden havde homoseksuel orientering, vil denne komme på samme måde her. Da vores krop ikke er designet til seksuel aktivitet, følger kun det mentale aspekt af orienteringen den ankommende sjæl.

Den umiddelbare forrige livstid på Jorden har en anden indvirkning på dette spørgsmål. De mennesker der mest heftigt fordømte homoseksualitet, er dem hvis sjæl har oplevet et umiddelbart tidligere liv som en personlighed med denne orientering.

Matthew, det giver ingen mening for mig. Jeg ville synes, at forståelse og accept ville være meget mere sandsynligt.

Det er en kompleks og forvirrende psykisk situation, mor. Energien hos de personligheder er stadig splittet fra deres umiddelbare tidligere livserfaringer. Som det mest ekstreme har homoseksuelle været fysisk tortureret og endda dræbt. Og i det mindste er de blevet bagtalt, ofte endda af deres familier i en sådan grad, at deres psyke blev alvorligt beskadiget. Måske levede de med smerten af fornægtelse, skam eller skyld over bedrag.

Uanset deres erfaring, er deres energi ikke er helet nok til, at de kan se de samme former for traumatiske situationer de selv har oplevet, og dermed føle empati. Tværtimod, de ser hævnmuligheder.

Denne cyklus af erfaringer opleves så hurtigt, at smerten fra de erindringer, der senest er kendt, men skjult fra bevidstheden, ligger for tæt i dem til at blive healet. Der vil komme i de efterfølgende livstider.

De dvælende smerter i undertrykte erindringer hos de sjæle, som i dette liv valgte heteroseksuel natur, forårsager deres ekstremt fjendtlige holdninger til homoseksuelle. Disse smertefulde følelser vil ikke komme op til overfladen i form af minder om deres homoseksuelle oplevelser, men i holdningen med at kvæle minderne.

Dette er det universelle lige-tiltrækker-lige princip. Når de følelser, som følge af barsk eller uretfærdig behandling i en hvilken som helst situation, er nyere og intense, tiltrækker denne sjæl lignende følelser. Undertrykte erindringer kender ubevidst kilden og mindes den, og tiltrækker dens lige. Dog kan den aktuelle livstids psyke ikke bevidst vide, at tiltrækningen handler om fælles følelser, og de smertefulde fornemmelser af undertrykte erindringer overtager.

Når vi bevæger os fremad fra dette punkt i den psykiske labyrint, dukker processen med "lifeprint" op, identifikation af karmiske lektioner der stadig skal læres, valg af næste livstid og fremskridt i åndelig bevidsthed.

Må mennesker, der var homoseksuelle i deres umiddelbare fortid, altid gå igennem det du beskrev, hvilket bare synes at forevige ting? Eller er der et vist udjævningspunkt, hvor vi alle vil acceptere hinanden ligesom vi er?

Den "udjævning" er helt bestemt en del af den guddommelige plan, fordi følelser af fordomme og had og påførelsen af følelsesmæssig og fysisk mishandling er hindringer for åndelig vækst. Men selv med en fremskyndelse af lys der bestråler jeres planet for at fjerne den store negativitet i menneskeheden, skal I ikke forvente, at denne ændring bliver gennemført inden for den næste generation.

Er homoseksualitet mere udbredt nu end tidligere i Jordens historie?

Nej, men der er flere mennesker nu end tidligere i jeres historie, så den samme procentdel skaber større antal. Gennem jeres nedskrevne historie, har velkendte og højt respekterede mestre i det ene eller det andet felt været homoseksuelle, og mange lavede deres strålende og inspirerende kreationer på grund af deres forpinte sind om dette aspekt i deres natur.

Man kan sige, at uden dette element af deres personlighed, kunne de ikke have skabt noget i størrelse og pragt som de gjorde.

Hvorfor er homoseksualitet en nødvendig oplevelse?

Hvor kan man bedre lære om balance i de to yderpunkter af mandlig og kvindelig seksuel energi end på et integreret grundlag? Det ideelle er en androgyn tilstand, som ikke har noget som helst at gøre med menneskets seksuelle natur, men snarere med de to modsætninger af menneskets seksuelle energi egenskaber. Androgyne sjæle er langt mere åndeligt avancerede, på grund af den mandlige og kvindelige seksuelle energibalance de har opnået.

Ligesom mandlig energi ikke kun er et område for mænd, er kvindelig energi ikke begrænset til kvinder. Mandlig energi er barsk, ofte produktiv med hensynsløse midler, altid med behov for at skulle bevise sit synspunkt eller opnå succes i et foretagende. Kvindelig energi er blid, men med større, stille styrke som sit fundament. Forbundethed, som er det ultimative i bevidst præstation, er kvindelig energi.

I relationer hvor den ene partner har kun mandlige energi træk, og den anden har kun kvindelige energi træk, kan den kvindelige energi partner ikke modstå ubalancen hele livet, eller livet vil ikke vare længe. I min bevidsthed om sådanne relationer, slutter de, der forblev i denne ubalance, med en tidlig overgang for den kvindelige energi sjæl. Den overlevende har ofte ingen referenceramme af sin egen eller den andens andel i partnerens død.

I siger "Den person vil blive min død." Ligesom mange andre almindelige udtryk I bruger, kan det være en præcis udtalelse. Men kun få forstår sandheden i deres ord. Der tilskrives ingen skyld til nogen af partnerne her i et sådant forhold. Som i mange tilfælde er dette ikke andet end karma der bliver opfyldt i henhold til forud fødselsaftaler. Opløsningen af disse partnerskaber ved skilsmisse kan også være i overensstemmelse med de valgte læreprocesser i deres aftaler.

Enhver balance inden for en livstid er ønskelig. Men da seksuel energi er et af de væsentligste aspekter af den menneskelige psyke, er balancen mellem mandlige og kvindelige energier sandsynligvis den mest ønskelige. I dette rige er der den blanding af mandlige og kvindelige energier med hensyn til tendenser, følelser og holdninger. Denne ideelle tilstand af balanceret virkelighed eksisterede engang på Jorden, men det blev ødelagt.

Opførsel der udspringer fra perversion af den seksuelle energistrøm har spredt negativitet på Jorden i et sådant omfang, at det næsten er utænkeligt. Seksuel energi er på ingen måde begrænset til, hvad I almindeligvis kalder "ønsker sex" eller "har sex."

Selvom vi går ud over den oprindelige hensigt med sex, som var forplantning, bringer et tilfredsstillende seksuelt forhold harmoni i livet hos de elskende partnere, og jeg taler absolut ikke imod en gensidig lystbetonet, gavnlig seksuel forening.

Det er desuden muligt at overføre seksuel energi til andre produktive områder, og mange der har mistet eller aldrig haft en elsket partner, gør det. Men jeg taler ikke om den positive brug af denne energi, kun grasserende negativitet skabt af perversion af hele den seksuelle energistrøm.

Dette har været den egentlige årsag til alt det, I tænker på som onde egenskaber i den menneskelige natur. Der er ingen forbrydelse af jeres borgerlige, religiøse eller filosofiske standarder, der ikke er begået ud fra en grundlæggende årsag til seksuel perversion.

Som eksempel står satanisk involvering af tortur og ofring af mennesker og dyreliv og brutale seksuelle aktiviteter på en skala, man næppe ville tro, men som er reel. Dette er indhyllet i et dække af "religion", og jeres regering anerkender det offentligt som sådan! I forbinder ikke hverken den ugudelige praksis eller deres religiøse status med den perverterede anvendelse af seksuel energi det faktisk er.

Det burde ikke overraske jer, at mord ofte er seksuel energi der er ført til grov afvigelse, eller at voldtægt og incest er andre eksempler. Promiskuøse seksuelle møder, eller besættelse med enten at have sex eller brat afstå fra naturlige drifter er mere godartede, men stadig ødelæggende for psyken.

De mørke kræfter er bag alle disse adfærdsmønstre som følge af perverteret seksuel energi. Det er ikke ualmindeligt, at de mest korrupte aktiviteter fører til det laveste i den tætte energi. Og intet andet aspekt af den menneskelige natur har været så afgørende i at fremmedgøre Gud for mennesker.


På sjælsniveau er der uadskillelighed, men i det fysiske liv gælder det, at jo mere korrupt og afvigende den seksuelle energi er, jo mere fjerner de folk, der engagerer sig i disse aktiviteter, fra Gud. Desværre for jer og Jorden, hærger disse frie viljers valg i jeres civilisation og er langt fra de valgte missioner i de fleste af disse sjæles førfødsels-aftaler.

Mor, uanset manges indstilling på Jorden, er et kærligt homoseksuelt partnerskab IKKE en perversion af seksuel energi, og det fører os tilbage til dit spørgsmål om homoseksuelle foreninger i dette rige.

Da der ikke er nogen fordømmelse her overfor folks tidligere seksuel orientering, er der helt klart ingen dom over hvilke sjæle der tiltrækkes af hinanden som partnere. Erfaringer her på ethvert niveau er designet til sjæles åndelige udvikling, og det omfatter alle forbindelser. Hvorvidt man er heteroseksuel eller homoseksuel af natur, bliver sjæleplans energi og par-bindinger af alle par helt respekteret.

Tak, mor. Mens du fortsætter din rejse mod at øge åndelig og bevidst opmærksomhed, vid at du bliver bistået af planetens højeste vibrationer i mange årtusinder. Og du har den ubetingede kærlighed, respekt og beundring af alle lysvæsener i dette univers. 

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund

PRGInstructions HERE